Wisconsin Department of Transportation

Alert: The following services will be unavailable on Saturday, January 5, 2013 from 12 a.m. (midnight) to 6 a.m. CST due to system maintenance.

Wisconsin minority business certification application process

Wisconsin hais neeg tsawg diam ntawv Muaj Tseeb ua hauj lwm mus raws li cas

Wisconsin Minority Business Certification
(Hais Neeg Tsawg Kev Lag Luam Diam Ntawv Muaj Tseeb)

Tos muaj Program rau Hais Neeg Tsawg cov Lag Laum Muaj Tseeb los yog vim tias pab tau qhib kev rau hais neeg tsawg cov tuam txhab lo muag lawv cov khoom thiab kev pab rau lub lav Wisconsin.

Benefits (Zoo dab tsi)

  • Rau li Wisconsin Txoj Cai 16.75 (3m) (b), cov chav nyob rau hauv lub lav lov loj thiab me yuav ua kom tau li 5 feem pua ntawm cov nyiaj siv tawm yuav tsum muab rov los rau haiv neeg tsawg uas muaj npe.
  • Cov haiv neeg tsawg muaj npe mus twv tau tus nqi qis li qis tau tsuav tsis txhob qi tshaj 5 feem puas ntawv tus neeg twv qi tshaj.
  • Cov haiv neeg tsawg muaj npe tau kev pab li ntawm kev qhia tawm rau teb chaws.
  • Cov haiv neeg tsawg muaj npe muaj cai los mus nyob rau daim ntawv Wisconsin’s Directory of Minority-Owned Businesses (Phau Ntawv Hais Neeg Tsawg Cov Tuam Txhab) ua muab faib tawm rau cov neeg log thoob lub teb chaws Mi kas.

Eligibility (ua li cas thiaj tau)

Lub tuam txhab haiv neeg tsawg txawm yog ib, ob leeg, los sis coob coob leej tuav, yuav tsum muaj raws li no:

  • Tus neeg ntawv yuav tsum yog ib tug tsis yog Mis kas: Neeg Khab, Mi kas dub, Neeg Mev, cov neeg Asia, Aleut, Eskimo, los sis yog tseem neeg Hawaii. (WisDOT tsis saib cov tuam txhab poj niam li yog haiv neeg tsawg.)
  • Cov tswv ntawm lub tuam txhab yuav tsum muaj 51 feem puas yog haiv neeg tsawg.
  • Yuav tsum nyob raws li “lag luam muaj nuj nqi” thaib muaj cov neeg tuaj yuav txhob yog cov chav los ntawm lub lav xwb.
  • Tus tswv tam sim no yuav tsum tuav lub tuam txhab ntawd tsawg kawg los yog ib xyoos.

How to apply (yuav mus sau npe li cas)

Where to apply (mus sau npe rau qhov twg)

Muab tau diam ntawv sau npe thiab lwm yam lus qhia ntawm Wisconsin Chav Saib Xyuas Khoom Muag Txhua Lub Teb Chaws sau ntawv los sis hu tau rau:

Wisconsin Department of Commerce
Bureau of Minority Business Development
P.O. Box 7970
Madison, WI 53707
Telephone: (608) 267-9550
Email: mbd@commerce.state.wi.us

Tawm sab nraum lu koom haum no yog cov lus teb koj cov lus nug ua yuav muaj kev pab rau koj. Lub Wisconsin Department of Transportation (Chav Tsav Thseb) tsis lees hais tias lauv txaus siab los txais lawv cov lus.

Yog muaj lus nug txoj cov lus no: Sau ntawv tau mus rau:
Linda Hanby, linda.hanby@dot.wi.gov
Kev kho zaum kawg: Mar. 18, 2015

All external hyperlinks are provided for your information and for the benefit of the general public. The Wisconsin Department of Transportation does not testify to, sponsor or endorse the accuracy of the information provided on externally linked pages. Some pages contain links to other documents and media types (PDF, Word, Flash, Video, etc.) and require free plugins to work. Visit our software information page for assistance.