Wisconsin Department of Transportation

Alert: The following services will be unavailable on Saturday, January 5, 2013 from 12 a.m. (midnight) to 6 a.m. CST due to system maintenance.

Minority Business Enterprise Program (MBE) Background

Txoj kev pib ntawm MBE

Lub Minority Business Enterprise (MBE) (Haiv Neeg Kev Lag Luam) Program los tswm sim ntawm kev sib koom nrog lub Wisconsin Department of Transportation (WisDOT) (Chav Tsav Tsheb) thiab cov zej zog uas muag khoom rau lawv. Txoj kev loj hlob ntawm lub lav Wisconsin los mus cuam rau txoj kev ua neeg nyob hauv cov zos, cov zej zog, thiab tej qab vag tsib taug.

Txhua lub xyoo, WisDOT yuav ntau yam khoom siv thiab kev pab. Lub Division of Management (DBM) (Chav Tsuj), Purchasing Section (chav yuav khoom), lub luag hauj lwm yog los mus nhriav tej qho zoo thiab muaj nuj nqi tshaj plaws ntawv cov khoom thiab tej kev pab rau thaj tsam hais tias ntawm cov neej sib tawm tsam tias lawv cov zoo dua lwm tus. Peb pom tau tias txoj kev txiav cais hais neeg tsawg txoj kev lag luam yuav tsum haum xeeb ntawm ib hom tuam txhab thiab kev soj nstuam txawj ntse ntawm WisDOT.

WisDOT tsem MBE program yog ib qho uas pom deb yav tom ntej rau kev lag luam yuav nrhiav txoj hauv kev los mus pab rau cov tib neeg muag khoom, txhua haiv neeg tsawg, kom sawv daws muaj kev yuav khoom ib yam nkaus. Nws yuav qhib hauv kev rau cov neeg muag khoom los mus sib xyaws kom luag pom tau tias muaj txhua yam lub tuam txhab hauv lub zej zog thiab txhawb nqa ib ncij ntawm kev loj hlob.

Key program components
Cov nqe lus tseem ceeb

  • Kev ncav tawm rau hiav neeg tswag thiab txhua hiav neeg rau hauv txoj kev kawm, los sis tej qho ua muaj kev qhia thiab hauv internet.
  • Kev pab cuam nrog rau kev txawj thiab tuav tau kev loj hlob mus rau txhua lub tuam txhab kev pib tshiab.
  • Muaj kev txhawb nqa los ntawm cov hlob.
  • Kev qhia txog yuav siv li cas rau cov tuam txhab me, haiv neeg tshawg, thiab txhua tus neeg muaj khoom muag.
  • Muaj hom phiaj thiab cov nqe lus ntawm lub hom phiaj kom luag thiaj li paub tais ua tau los tsis tau.

Subcontracting Program
Kev txais los ntawm lum tus

Peb xav kom cov tuam txhab uas yog Mis kas tuav ntau es muaj ntaub ntawv thiab cov neeg muaj tswv yim ua hauj lwm nrog WisDOT los mus qhia tias lawv txaus siab los mus pab txhua haiv neeg ntawm kev tsim thiab kho ntawm peb kev txais ntawm lwm tus thiab 2nd tier (theem ob) Contracting Program (Kev Txais los ntawm lwm tus) ua yog kev sib koom ntawm neeg Mis kas xyaw rau haiv neeg tsawg uas xws li tej qho kev tshiab uas yuav ntxiv nuj nqi. Lub chav ntawd pom tau thiab muab tej yam no los mus rau cov neeg Mis kas uas pab peb los mus txais tos haiv neeg tsawg cov lag luam.

Yog muaj lus nug txoj cov lus no: Sau ntawv tau mus rau:
Linda Hanby, linda.hanby@dot.wi.gov
Kev kho zaum kawg: Mar. 18, 2015

All external hyperlinks are provided for your information and for the benefit of the general public. The Wisconsin Department of Transportation does not testify to, sponsor or endorse the accuracy of the information provided on externally linked pages. Some pages contain links to other documents and media types (PDF, Word, Flash, Video, etc.) and require free plugins to work. Visit our software information page for assistance.